close

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost 5DM.cz, s.r.o., se sídlem Školská 694/32, Praha 1, Nové Město 110 00 Praha 1, IČO: 24818046, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177098 (dále jen „Správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů a účel jejich zpracování

Správce bude v souvislosti s touto svou marketingovou aktivitou zpracovávat Váš e-mail a telefonní číslo, přičemž účelem zpracování těchto Vašich osobních údajů je za účelem zasílání nabídek produktů a služeb 5DM a třetích osob.

Právní základ zpracování osobních údajů a doba, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s výše uvedeným účelem po dobu 3 let od jeho udělení nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@5dm.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem či odpovědí na zaslanou zprávu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup Správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. V podrobnostech viz zde.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Zejména máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas. Podrobnosti k tomuto právu, jakož i k dalším Vašim právům (včetně práva podat stížnost k dozorovému úřadu), jsou uvedeny zde.

Kontaktní údaje správce

Kontaktní údaje Správce jsou uvedeny zde.

close

Zásady ochrany osobních údajů

Zaškrtnutím políčka souhlasu uděluji společnosti 5DM souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených ve formuláři za účelem jejich předání dodavateli mnou poptávané služby nebo produktu podle výše uvedených Zásad a prohlašuji, že jsem se rovněž se Zásadami seznámil a beru je na vědomí. Rovněž beru na vědomí, že odvoláním mého souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Svá práva mohu vykonávat na kontaktech uvedených níže.


Společnost 5DM.cz, s.r.o., se sídlem Školská 694/32, Praha 1, Nové Město 110 00 Praha 1, IČO: 24818046 (dále jen „5DM“) jako provozovatel stránek www.carbblocker.cz si váží Vaší důvěry a současně ctí a respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, včetně dodržování zásad a pravidel stanovených právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).

Proto 5DM jako provozovatel webových stránek www.carbblocker.cz (dále jen „Webové stránky“) si Vás dovoluje informovat o níže popsaném zpracování Vašich osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, využijete-li námi nabízených služeb na Webových stránkách (dále jen „Zásady“).

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je společnost 5DM a Vaše osobní údaje, tj. informace o Vás, na základě kterých Vás lze přímo či nepřímo identifikovat, bude zpracovávat dle níže uvedených podmínek.

1.2 Kdo je správcem osobních údajů, je vždy odvislé od účelu, pro který nám byly Vaše osobní údaje poskytnuty a o tomto účelu vždy transparentně informujeme. Ať už je to v textu Zásad nebo v textu Vašeho souhlasu se zpracováním. A je potřeba zdůraznit, že ne ve všech případech je společnost 5DM v pozici správce a podle toho se i odvíjí konkrétní zpracování Vašich osobních údajů.

2. 5DM jakožto správce osobních údajů

2.1 Společnost 5DM zpracovává tyto Vaše osobní údaje:
- jméno a příjmení;
- email;
- telefonní číslo;
- adresa.

2.2 Vaše osobní údaje, které jsou uvedeny výše, zpracováváme k následujícím účelům:
- za účelem jejich předání dodavateli Vámi poptávané služby nebo produktu - na základě Vámi uděleného souhlasu, přičemž bez udělení tohoto souhlasu nebude možné tyto údaje předat takovému dodavateli, aby Vás mohl oslovit s konkrétní nabídkou vycházející z Vaší poptávky;
- za účelem prokázání dodavateli Vámi poptávané služby nebo produktu, že jste k získání takové služby nebo produktu využili naši Webovou stránku - na základě našeho oprávněného zájmu (doba zpracování osobních údajů činí v tomto případě zpravidla nejdéle 1 rok od jejich poskytnutí);
- za účelem zasílání nabídek produktů a služeb 5DM a třetích osob - na základě Vámi uděleného souhlasu (viz text samotného souhlasu).

2.3 Vaši emailovou adresu můžeme také zpracovávat pro účely zasílání newsletteru (nabídek produktů a služeb 5DM a třetích osob) v případě, že se přihlásíte k odběru newsletterů na Webových stránkách. Abychom se ujistili, že nedošlo k chybě při zadávání e-mailové adresy, používáme postup dvojího přihlášení. Poté, co svou e-mailovou adresu zadáte do pole pro přihlášení, zašleme vám odkaz pro potvrzení. Po kliknutí na tento odkaz pro potvrzení bude Vaše e-mailová adresa zařazena do našeho adresáře. Tento Váš dobrovolně udělený souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@5dm.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

2.4 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou k účelům jejich zpracování. Průběžně prověřujeme, zda nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel a pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro který byly zpracovávány, Vaše osobní údaje zlikvidujeme či anonymizujeme. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

2.5 Vaše osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu za účelem jejich předání dodavateli Vámi poptávané služby nebo produktu budou zpracovávány po dobu potřebnou k jejich předání takovému dodavateli (zpravidla do uplynutí 1 měsíce od jeho udělení) nebo do doby, dokud jej neodvoláte a Vaše osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu za účelem zasílání nabídek produktů a služeb 5 DM a třetích osob budou zpracovávány po dobu 3 let od jeho udělení nebo do doby, dokud jej neodvoláte. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaje o udělení/odvolání souhlasu.

3. Další informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů

3.1 S ohledem na charakter poskytované služby na Webové stránce, je potřeba zdůraznit, že společnost 5DM zpracovává Vaše osobní údaje výlučně v souladu s těmito Zásadami. Po předání Vašich osobních údajů ze strany 5DM dodavateli Vámi poptávané služby nebo produktu na základě Vašeho souhlasu nemá 5DM již přístup k těmto předaným osobním údajům a pro jakékoliv jejich další zpracování, včetně účelů, pro který budou dále případně zpracovávány, není společnost 5DM v pozici správce, ani zpracovatele.

3.2 Citlivé údaje, kterými se rozumí informace o Vás vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, po Vás nepožadujeme a nejste povinni je poskytnout. Pokud tak učiníte, resp. poskytnete nám jakékoliv citlivé údaje, činíte tak dobrovolně dle vlastního uvážení.

3.3 Naše Webové stránky, ani služby, které na nich zprostředkováváme, nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

3.4 Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, kdy ochrana Vašich dat je naší prioritou a Vaše osobní údaje shromažďujeme a uchováváme v zabezpečené databázi, kde jsou chráněny v maximální možné míře pomocí dostupných moderních technologií. Berete rovněž na vědomí, že 5DM vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, nicméně 5DM nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k Vašim osobním údajům a/nebo k příslušné databázi 5DM, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda náš systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení a tato opatření rovněž pravidelně aktualizujeme.

3.5 Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům 5DM a dalším spolupracovníkům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s Vašimi osobními údaji, vždy však pouze v rozsahu, který je v příslušném případě nezbytný a za dodržení patřičných bezpečnostních opatření a standardů ochrany osobních údajů.

3.6 Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, jejichž odborných a specializovaných služeb využíváme při plnění našich závazků a povinností. Tyto třetí osoby si pečlivě vybíráme z těch subjektů, které jsou schopni zajistit příslušná technická a organizační opatření tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost 5DM. Třetími osobami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou, podle služby, kterou využíváte:
- osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
- osoby, které pro nás zajišťují podpůrné technické či serverové služby mj. za účelem dostatečného zabezpečení a integrity Webových stránek a poskytovaných služeb;
- osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti Webových stránek;
- osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
- provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
- osoby, které jsou či budou majetkově propojeny s 5DM.

Těmito třetími subjekty mohou být společnosti se sídlem, jak na území České republiky, tak i se sídlem v členském státě EU, případně i se sídlem v třetí zemi, tj. mimo EU (např. poskytovatelé cloudových služeb), přičemž k předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

3.7 Vaše osobní údaje nebudou dále předávány žádným dalším osobám s výjimkou případů, kdy, za určitých přesně definovaných podmínek, jsme povinni Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů (např. Policii ČR, příslušných orgánům státní správy, soudům apod.).

4. Vaše práva ve vztahu k Vašim osobním údajům

4.1 Velmi si vážíme Vaší důvěry a klademe rovněž nemalý důraz na práva, která máte ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů. Pokud budeme mít pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás nejprve požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti, než přistoupíme k řešení Vaší žádosti týkající se výkonu některého z Vašich práv.

4.2 Mezi tato Vaše práva patří zejména:
- právo na přístup k osobním údajům;
- právo na opravu osobních údajů;
- právo na výmaz osobních údajů;
- právo na omezení zpracování osobních údajů;
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
- právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů.

4.3 Abyste lépe pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podáváme Vám níže jejich bližší vysvětlení:
- právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás kdykoliv na základě žádosti získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány a pokud tomu tak je, pak zejména, za jakými účely, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou námi zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či právo vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali, pokud nejsou získány od Vás, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů;
- právo na opravu osobních údajů znamená, že máte právo na opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné;
- právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) znamená, že máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali, zejména pokud i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovány, ii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo iii) nám to ukládá zákonná povinnost;
- právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů do té doby, než budou vyřešeny jakékoliv případné sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů (např. po dobu ověření přesnosti Vašich osobních údajů či pokud zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale namísto jejich výmazu budete požadovat pouze omezení jejich použití apod.);
- právo vznést námitku znamená, že budete mít právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které 5DM zpracovává na základě svého oprávněného zájmu.
- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že máte právo tam, kde je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, tento svůj souhlas odvolat a to na kontaktech uvedených níže.

Další informace týkající se Vašich práv a podmínek k nim se vztahujících obsahují právní předpisy na poli ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679).

4.4 Pokud jde o stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, tu můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

5. Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud budete chtít něco v Zásadách vysvětlit, případně budete chtít s něčím v tomto ohledu poradit, nebo budete chtít uplatnit některé z Vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím formuláře na našich Webových stránkách, případně emailem na info@5dm.cz.

6. Cookies v rámci služeb na Webových stránkách

6.1 Cookies se rozumí malé soubory dat, které jsou při návštěvě Webových stránek ukládány v počítači uživatele Webových stránek, smartphonu nebo jiného koncového zařízení, prostřednictvím kterého realizujete přístup k internetu. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Bližší informace o využívání cookies najdete na Webových stránkách.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoliv měnit, přičemž datum poslední změny těchto Zásad vždy uvedeme. Novou verzi Zásad oznámíme na Webovém rozhraní, případně jiným vhodným způsobem tak, abyste se s aktuálním zněním Zásad mohli bez nepřiměřených potíží seznámit.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018.

Jak hubnout bez diety

price
bottle
  • Blokuje rychlé kalorie z pečiva a cukrů

  • Řešení jak rychle zhubnout bez diet

  • Pokles kalorického příjmu až o 20 %

  • Nová formule Phase2 CarbController

car 30 days
Doprava
zdarma
Záruka
30 dnů

O produktu Carb Blocker

Účinný doplněk stravy, který podporuje rychlé a zdravé hubnutí

Přípravek na hubnutí Carb Blocker je vyroben dle nejnovější formule Phase 2 Carb Controller. Toto složení zaručuje rychlé hubnutí bez vedlejších účinků.

Carb Blocker neutralizuje trávicí enzymy alpha amylase, tím oddaluje trávení cukrů, pečiva a dalších potravin s obsahem sacharidů a znemožňuje jejich přeměnu na tuky. Proto se nemusíte tolik obávat strašáků všech diet – sladkostí, pečiva, brambor a dalších oblíbených příloh.

Díky Carb Blockeru při stejném množství potravy váš kalorický příjem klesne až o 20%. Carb Blocker je ten správný přípravek pro hubnutí bez drastických diet, zaručuje zdravé a udržitelné hubnutí.


Laboratorně testovaný přírodní produkt

Přípravek na hubnutí Carb Blocker obsahuje unikátní kombinaci látek, které všestranně působí na tělo a zrychlují metabolismus, tím i spalování tuků. Výsledkem je hubnutí bez hladu a drastických diet.. Díky výrobě v EU je garantována nejvyšší kvalita suroviny a zpracování, tím i nejvyšší účinnost. Náš výrobek je pravidelně kontrolován a akreditován nezávislými orgány, splňuje normu EN ISO 9001:2000 a je registrován u FDA a EPA. Nezávaznost produktu byla ověřena také laboratorním vyšetřením Ústavem pro vyšetřování potravin, jenž je akreditovanou laboratoří č. 1164 ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Objednejte si Carb Blocker ještě dnes!

Zkušenosti našich zákazníků

„Za posledních deset let jsem díky náročné práci přibral z původních 90 kilo až na 104 kg. Před čtyřmi měsíci jsem poprvé vyzkoušel produkty Carb Blocker. Přestože jsem zásadně nezměnil jídelníček a sportoval sporadicky, váha šla dolů. Během třech měsíců jsem shodil 6 kg a pokračuji.“

---------- Martin, 42 let

„Díky produktům Carb Blocker jsem shodila 6,5 kilo za 4 měsíce. Je to skvělý úspěch, protože o snížení váhy se snažím už pět let. Zkoušela jsem nejrůznější diety, hladověla, ale teprve se Carb Blocker se mi to poprvé podařilo, kila jsou dole bez hladu.“

---------- Andrea, 38 let

„Než jsem zkusila Carb Blocker, prošla jsem peklem nespočtu diet a dobře míněných rad. Za poslední dva roky jsem díky pracovnímu přetížení přibrala 5 kilo. K produktům Harmoline jsem se dostala přes kamarádku, trenérku aerobiku. Po třech měsících jsem měla 5 kilogramů dole bez diet a hladovění.“

---------- Ivana, 32 let

„Za posledních 6 měsíců jsem shodil 10 kg. Už více než dvacet let podnikám, to znamená práci pořád. Při 175 cm jsem vážil 105 kg. Po prvním měsíci se Carb Blocker jsem měl 2 kg dole, po druhém měsíci dalších 2,5 kg. Dnes, po šesti měsících mám o 10 kg méně a pokračuju.“

---------- Pavel, 53 let

„Jsem na tradiční české jídlo, neumím jíst samé saláty. Problémy s váhou, které začaly po třicítce, jsem se opakovaně snažila řešit, bohužel nesprávně. Díky Carb Blocker dnes nedržím přísné diety, nehladovím, můžu přiměřeně jíst mé oblíbené jídlo a přitom hubnu. Po dvou měsících jsem o 3 kilo lehčí“